İcra İflas Hukuku

  • Nafaka alacaklarının tahsili
  • İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı ya da ilamsız takipİhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz
  • İpoteğin paraya çevrilmesi ve menkul haczi
  • İcra takiplerine karşı imzaya ve borca itiraz
  • İtirazın iptali veya kaldırılması davaları
  • Borçlu olmadığının tespiti (Menfi tespit) davaları
  • İstirdat davaları
  • İcra Ceza Mahkemelerinde görülen davalar
  • İpoteğin kaldırılması davası
web tasarım